A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Căn Co đẩy mạnh học tập, làm theo Bác gắn với xây dựng Đảng bộ “4 tốt”

Năm 2022, Đảng bộ xã Căn Co (Sìn Hồ) đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, kết quả đó là nhờ Đảng ủy xã đã quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đảng bộ “4 tốt”.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Căn Co đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Xã Căn Co có  7 bản với 876 hộ, 4.562 nhân khẩu, gồm hai dân tộc Dao (80,54%) và dân tộc Khơ Mú (14,3%). Tổng số hộ nghèo toàn xã là 551 hộ, chiếm 63%; thu nhập bình quân đầu người đạt 28,4 triệu đồng (năm 2022). Đảng bộ xã có 12 chi bộ (trong đó 7 chi bộ khối nông thôn, 4 chi bộ sự nghiệp, 1 chi bộ công an) với tổng số 179 đảng viên.

Là xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, xác định nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân. Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng xây dựng Đảng bộ “4 tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt) được được xác định là giải pháp hàng đầu.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra Đảng ủy xã tiếp tục bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và Nnghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành kế hoạch và các nghị quyết chuyên đề, đặc biệt là xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy sát với tình hình và điều kiện của xã. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động Nhân dân chăm sóc tốt vật nuôi, cây trồng; lãnh đạo UBND thường xuyên phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện làm tốt các chính sách hỗ trợ nông nghiệp phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, ngay từ đầu năm 2022 Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo Bác, theo đó Đảng ủy đã xác định nhiệm vụ đột phá cụ thể để tập trung thực hiện nhằm khắc phục các hạn chế, khó khăn, của địa phương. Tổ chức nghiêm việc quán triệt, học tập chuyên đề năm gắn với thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, các chi bộ triển khai việc học tập, làm theo Bác đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và học sinh bằng nhiều hình thức phù hợp, nhất là các trường học triển khai học tập trong cán bộ, giáo viên và học sinh bằng nhiều hinhd thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác cả giai đoạn và từng năm gắn với nội dung chuyên đề năm 2022; chỉ đạo nghiêm việc xây dựng bản cam kết, tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên. 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện.

Để thực hiện “Chất lượng sinh hoạt tốt”, Đảng ủy đã chú trọng bám sát các văn bản của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được xác định trong kế hoạch học tập, làm theo Bác và bản cam kết học tập làm theo Bác của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã. Phát huy vai trò, hiệu quả và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng nơi mình sinh hoạt. Lấy hiệu quả hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng nơi được phân công phụ trách là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy viên. Chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thực hiện nghiêm các quy định về sinh hoạt Đảng; đưa việc học tập, làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ; chú trọng đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch học tập làm theo Bác, bản cam kết của cán bộ, đảng viên từng tháng.

Học Bác về “Đoàn kết, kỷ luật tốt” được Đảng ủy quan tâm thường xuyên gắn với quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; đưa những câu chuyện về tấm gương của Bác về đoàn kết, kỷ luật vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.  Chú trọng kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong chấp hành quy định, điều lệ Đảng, sinh hoạt chi bộ, việc học tập, làm theo Bác và các quy định nêu gương… Năm 2022, Đảng ủy tiến hành 1 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện 1 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát.

Công tác xây dựng “Cán bộ, đảng viên tốt” được Đảng ủy triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định nêu gương của Đảng. Chú trọng công tác quán triệt, triển khai chỉ thị nghị quyết của Đảng gắn với tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên, trong năm, đảng ủy xã đã giới thiệu 14 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đã kết nạp 7 đảng viên, chuyển đảng chính thức 5 đảng viên.

 Nhờ những kết quả trên, năm 2022 xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đời sống người dân từng bước nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 28,4 triệu đồng/người/năm (đạt 101% kế hoạch); xây dựng nông thôn mới có bước tiến vững chắc, đến nay so với bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã mới đạt được 14/19 tiêu chí. Giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc được quan tâm; Nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn hóa. Giáo dục - Đào tạo được quan tâm chỉ đạo, duy trì tốt sĩ số học sinh ở tất cả các bậc học; giữ vững kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, tỷ lệ học sinh ra lớp đạt 98%. Công tác y tế được quan tâm gắn với duy trì trạm chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2022 mức độ 1; làm tốt công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho người dân; tỷ lệ trẻ em và phụ nữ mang thai được tiêm phòng đầu đủ các loại vắc-xin đạt trên 78%, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống 20,2%. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai các phong trào thi đua. Năm 2022 Đảng bộ xã đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đồng chí Lưu Đình Hồng - Bí thư Đảng ủy xã Căn Co cho biết: “Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập, làm theo Bác gắn với xây dựng Đảng bộ “4 tốt”, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung chỉ đạo chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã, các đơn vị trường học, trạm y tế và chi bộ bản xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập, làm theo Bác; chú trọng việc đánh giá thực hiện kế hoạch, bản cam kết học tập, làm theo Bác của từng đảng viên, nhất là người đứng đầu. Từ đó, việc học Bác, làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng của từng chi bộ và Đảng bộ”.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả học tập, làm theo Bác gắn với xây dựng đảng bộ 4 tốt, chi bộ 4 tốt, Đảng ủy xã Căn Co xác định tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sự lan tỏa, thi đua mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới gắn với chương trình hành động, kế hoạch của cấp trên phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, phân công nhiệm vụ từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng./.

Tác giả: Hoàng Quế

Nguồn: http://laichau.dcs.vn/cac-dang-bo-truc-thuoc/can-co-day-manh-hoc-tap-lam-theo-bac-gan-voi-xay-dung-dang-bo-4-tot-7151.html


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 106