Thứ tư, 21/02/2024 - 07:57
Dự thảo

CÔNG VĂN Về việc xin ý kiến tham gia đối với dự thảo Quy định chế độ báo cáo.

Ngày bắt đầu: 27/12/2019

Số lượt xem: 42

Góp ý: 0

Ngày 26/12/2019, Văn phòng HĐND và UBND huyện Sìn Hồ ban hành Công văn số 149/VP-TH Về việc xin ý kiến tham gia đối với dự thảo Quy định chế độ báo cáo.

Theo đó, Để đảm bảo cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo trên địa bàn huyện. Để hoàn thiện dự thảo trình UBND huyện ban hành, Văn phòng HĐND và UBND huyện xin ý kiến tham gia của các Thành viên UBND huyện; các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn đối với dự thảo Quyết định và gửi ý kiến tham gia về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 15/01/2020 để tổng hợp, hoàn chỉnh.

(Có dự thảo Quyết định và Quy định chế độ báo cáo gửi kèm)

 Sau thời gian trên, nếu các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn không có ý kiến tham gia thì coi như đã đồng ý với dự thảo Quyết định./.

 

        => Tải về văn bản xin ý kiến và dự thảo Quyết định, Quy định Tại đây