Thứ tư, 21/02/2024 - 07:29
Dự thảo

Rà soát, bổ sung danh mục các công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Ngày bắt đầu: 03/08/2018

Số lượt xem: 40

Góp ý: 0

Ngày 02/8/2018, UBND huyện ban hành Công văn số 883/UBND-TNMT về việc Rà soát, bổ sung danh mục các công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện thực hiện một số nội dung sau:

 1. Thực hiện rà soát, bổ sung các danh mục dự án dự kiến triển khai, thực hiện trên địa bàn đến năm 2020 nằm ngoài danh mục các dự án được đăng tải Tại đây. Kết quả rà soát, bổ sung yêu cầu báo cáo bằng văn bản gửi về UBND huyện qua phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/8/2018.

 2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổng hợp các dự án bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Sìn Hồ, trình UBND huyện trước ngày 10/9/2018.

 Quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện qua số điện thoại 02133.871.566 để được hướng dẫn./.

 

 - Tải về Công văn 883/UBND-TNMT.

 - Tải về Danh mục các dự án triển khai thực hiện đến năm 2020.