Dự thảo

Tài liệu tự đánh giá, chấm điểm thực hiện công tác phòng, chông tham nhũng năm 2018 (Kèm theo Công văn số 287/UBND-TTr)

Ngày bắt đầu: 12/09/2023

Số lượt xem: 121

Góp ý: 0

Tài liệu tự đánh giá, chấm điểm thực hiện công tác phòng, chông tham nhũng năm 2018 (Kèm theo Công văn số 287/UBND-TTr).

Tải về biểu mẫu:

 - Thuyết minh tự chấm điểm;

 - Bảng biểu chấm điểm.