Thứ tư, 21/02/2024 - 09:16
Dự thảo

V/v góp ý vào Dự thảo Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Nậm Mạ năm 2017

Ngày bắt đầu: 24/11/2017

Số lượt xem: 38

Góp ý: 0

V/v góp ý vào Dự thảo Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Nậm Mạ năm 2017

 

    Tải về: - Dự thảo Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Nậm Mạ năm 2017;

               - Biểu kèm theo Báo cáo.