Sìn Hồ, Lai Châu phát triển nông nghiệp xanh gắn với du lịch

Nguồn: https://sinho.laichau.gov.vn