Lễ phát động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", "Ngày chạy Olympic", "Giải Việt dã thanh niên Sìn Hồ".

Nguồn: https://sinho.laichau.gov.vn